Iron Apollo's comments

Posted by Iron Apollo

@aeroman said:

what about elsa bloodstone?

exactly what I was thinking!

Posted by Iron Apollo

great list!!

Edited by Iron Apollo

way rad

Posted by Iron Apollo
I luv her
Posted by Iron Apollo
the phantom lady!
Posted by Iron Apollo
deja! vu
Posted by Iron Apollo
I love a good deja!
Posted by Iron Apollo
yeah!
Posted by Iron Apollo